Hana Repková - LOTOS
Brožíkova 435, 53009 Pardubice
tel. 737 113 564
Předprodej právě zahájen. Řecko plné slunce, Lázně Bojnice speciál +55, Turčianské Teplice pro odpočinek a regeneraci

Informace a podmínky pro cestu a pobyt

Všeobecné smluvní podmínky pro účast na zájezdu

 

Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní agenturou (dále jen CA) a zákazníky jako účastníky zájezdu se řídí ustanovením Občanského a Obchodního zákoníku.

 

I. Úvodní ustanovení

CA zajišťuje zájezdy, přičemž předmětem zajišťování jsou přepravní, ubytovací, stravovací a jiné služby.

 

II. Vznik smluvních vztahů

 1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vznikne na základě písemné smlouvy podepsané přímo v CA, zaslané poštou a následně potvrzené v CA, dále je průkazná a závazná i smlouva zaslaná internetovou poštou a následně potvrzená  CA a zaslaná zpět zákazníkovi, Je-li cestovní smlouva vyplněna neúplně, nebo v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami, je CA oprávněna nabídnout zájezd jinému zájemci.
 2. Podmínkou platnosti smlouvy je minimálně uhrazení 1500Kč zálohy na osobu a zbytek dle údajů uvedených  na smlouvě o zájezdu. Pokud neuhradíte doplatky dle termínu uvedeného na smlouvě, CA si vyhrazuje možnost žádat po klientovi uhrazení plné částky za zájezd bez poskytnutých slev. Smlouva o zájezdu  platí i pro osoby uvedené na formuláři. Za smluvní závazky dalších přihlášených na smlouvě ručí první uvedený klient – objednavatel, jako za své vlastní. Podpisem smlouvy o zájezdu v CA, či vyplněnou a potvrzenou internetovou  smlouvou se tyto všeobecné smluvní podmínky stávají pro klienta závazné.
 3. CA upozorňuje, že katalog zájezdů je vydáván s předstihem, CA si proto vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu týkajících se změny zájezdu, odjezdu a možností zájezdů (možnost v dalším roce širší nabídky). V tomto případě, pokud se ceny v katalogu a smlouvě o zájezdu odlišují, platí vždy ceny uvedené ve  smlouvě o zájezdu. CA si rovněž vyhrazuje právo na jednostranné zvýšení ceny do 30 dní před nástupem na zájezd a to v případě, kdy po stanovení ceny zájezdu v katalogu dojde ke změně cen za dopravu, případně ke změně směnného kurzu české koruny vůči EURU o 10%. Takto upravené ceny jsou platné dnem vyhlášení.

 

III. Cena zájezdu, platební podmínky

 1. Smluvní cenou zájezdu se rozumí smluvní cena, kterou CA potvrdí klientovi na smlouvě o zájezdu, kde se smluvní strany dohodly, že ceny jsou smluvní mezi CA a klientem.
 2. Smluvní strany se dohodly, že v případě slevy, které vyhlašuje CA po datu podpisu smlouvy, nezakládají právo klientovi na zlevněnou cenu. Veškeré ceny vyhlašované v katalogu na prodej do konce roku před sezónou platí pouze pro dobu uvedenou v katalogu.
 3. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu, nebo její části klientem v dohodnutých termínech, je CA oprávněna jeho účast na zájezdu jednostranně zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (storno poplatky) hradí klient. Bez zaplacení celkové ceny zájezdu do data určeného na  smlouvě o zájezdu, nemá klient nárok na poskytnutí služeb.
 4. V případě jednostranného zvýšení ceny zájezdu z výše uvedených důvodů (změna kurzu EURO…) CA písemně oznámí klientovi výši a důvod tohoto navýšení a vyzve jej k doplacení zvýšené částky, nejpozději do 30 dní před nástupem na zájezd.

 

IV. Odstoupení od  smlouvy o zájezdu  ze strany zákazníka, ze strany CA, storno poplatky, změna účastníka

 1. Klient má právo zrušit  smlouvu o zájezdu  s CA a to zásadně písemnou formou kdykoliv před zahájením zájezdu. V případě, že klient smlouvu o zájezdu zruší uvedeným způsobem, je povinen uhradit CA následující storno poplatky:V případě, že na stornované místo zajistí objednavatel náhradníka, nebo požaduje přeložit termín zájezdu, účtuje CA storno poplatek 500,-Kč na osobu.
  1. 20% z celkové ceny uvedené na smlouvě o zájezdu, pokud dojde ke zrušení dříve než 30 dní před datem odjezdu zájezdu
  2. 50% z celkové ceny, pokud dojde ke zrušení  smlouvy o  zájezdu mezi 19-20 dnem před datem odjezdu zájezdu
  3. 80% z celkové ceny, pokud dojde ke zrušení mezi 21-8 dnem před datem zájezdu
  4. 100% z celkové částky v době kratší než 7 dní před datem odjezdu zájezdu, nebo se klient nezúčastní vlastní vinou, např. nedostavení se k odjezdu zájezdu, nebo porušení celních a pasových předpisů, případně jiných zákonů.
 2. Storno poplatky se počítají z celkové částky uvedené na  smlouvě o zájezdu.
 3. CA je oprávněna zejména v případech, které nemůže ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců, stornování většího počtu účastníků zájezdu apod.)V případě zrušení zájezdu, přesunutí odjezdu více než 12 dní nebo navýšení ceny více jak 10% má zákazník právo od smlouvy písemně odstoupit a vzniká mu nárok na vrácení celé zaplacené částky.
  • zrušit zájezd s tím, že bude klientovi vrácena celá částka za zájezd
  • přesunout datum odjezdu   CA je oprávněna v případě malé účasti v určitém termínu přesunout klienty na termín jiný. 
  • změnit cenu

V. Práva a povinnosti klienta, cestovní doklady

 1. Klient má právo:
  • vyžadovat poskytnutí služeb uhrazených CA dle smlouvy o zájezdu
  • reklamovat případné vady poskytnutých služeb
  • veškeré reklamace a vady uplatňuje klient v místě pobytu, jestliže nebyla vada odstraněna, je k řádnému uplatnění reklamace nutný písemný reklamační zápis, potvrzený majitelem ubyt. K komplexu, případně jeho zástupcem v místě pobytu, a uplatnění reklamace do 1 měsíce po návratu u CA. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel. Reklamace musí obsahovat určité a srozumitelné údaje a porušení závazku ze smlouvy, včetně důkazů (zejména reklamační zápis), dále v písemné reklamaci klient uvede jaký nárok vůči CA uplatňuje. CA rozhodne o reklamaci do 30 dnů od jejího doručení, s tím, že se CA s klientem dohodly, že pokud je třeba k vyřízení reklamace součinnost třetích osob, případně zjišťování v zahraničí, prodlužuje se reklamační lhůta na 60 dní. CA uzná za oprávněnou pouze takovou reklamaci, kterou uplatní klient řádně, shora uvedeným způsobem. CA upozorňuje, že neručí za kvalitu cizích služeb u akcí, které si klient objedná na místě pobytu (např. výlety atd.)
  • být seznámen se všemi případnými změnami programu zájezdu
  • kdykoliv před započetím zájezdu za předpokladu dodržení stornovacích podmínek odstoupit od smlouvy o zájezdu
 2. klient je povinen:
  • dodržovat všechny podmínky zájezdu, hlavně týkající se doby odjezdu na zájezd, platného cestovního dokladu,podmínky ubytování, včetně včasného předání apartmánu v den odjezdu a ve stavu dle požadavků CA.
  • svým chováním nerušit ostatní klienty
  • v případě nerespektování výše uvedeného je CA oprávněna vyloučit klienta bez náhrady nevyčerpaných služeb ze zájezdu
  • CA nenese žádnou odpovědnost za případné finanční škody v případě, kdy klient ztratí, či mu jsou odcizena zavazadla či doklady
  • si pro zpáteční cestu sám na své náklady opatřit náhradní doklady v případě ztráty
  • předat ubytování v takovém stavu v jakém jej převzal při příjezdu (způsobí-li klient nebo osoby s ním ubytované na ubytovacím zařízení škodu, je povinen tuto škodu neprodleně oznámit zástupci CA v místě pobytu a následně, nejpozději do odjezdu z ubytovací kapacity, škodu v plné výši uhradit)

 

VI. Pojištění a vyšší moc

 

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí lze přiobjednat v CA, není v ceně zájezdu
 • v případě stávky, válečného stavu, povstání, vzpoury, přírodní katastrofy, špatného počasí, zpoždění autobusu z důvodu hustého provozu či zdržení při odbavování na hranicích, výpadku elektřiny či vody zaviněné centrální dodávkou CA nepřebírá odpovědnost za škody a důsledky plynoucí z výše uvedených mimořádných okolností a klient nemá nárok na slevu z poukazu

 

VII. Závěrečná ustanovení


 • Případné spory může klient řešit mimosoudní cestou ARD na adrese:  Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,  12000 Praha 2
 • podpisem smlouvy o zájezdu klient jednoznačně prohlašuje, že byl úplně, řádně a srozumitelně informován o všech skutečnostech, které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí o koupi zájezdu, že si řádně přečetl jak tyto všeobecné smluvní podmínky, tak zaslaný prospekt eventuálně jeho obdobu na internetových stránkách a základní informace uvedené na rubu smlouvy o zájezdu.

 

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost od 1. 4. 2016 a platí do odvolání.

 

 

 

odkazy     webdnes.cz
®2009 Hana Repková - LOTOS